Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de „Voorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten (hierna: de „Diensten”) verstrekt door de BVBA THE RIGHT MOVE, met maatschappelijk zetel te Rue des Chapelles, 40, 5080 La Bruyère (Rhisnes), België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0475.095.904 (hierna: „The Right Move”).

1.2. Elke Dienst is eveneens onderworpen aan bijzondere contractuele voorwaarden die vastgesteld worden in de door de klant ondertekende bestelbon (hierna: de „Bestelbon”). Door ondertekening van de Bestelbon aanvaardt de klant deze Voorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud. Bij tegenstrijdigheden hebben de bijzondere contractuele voorwaarden voorrang op deze Voorwaarden.

1.3. Alle tussen de klant en The Right Move (hierna samen: de „Partijen”)
gevestigde rechten en verbintenissen in verband met de door de klant bestelde
Dienst(en) worden hierna samen de „Overeenkomst” genoemd.

1.4. De algemene en bijzondere contractuele voorwaarden van The Right Move worden geacht gekend en aanvaard te zijn, ofwel door de handtekening van de klant op een document dat ernaar verwijst, ofwel door het ontbreken van schriftelijk verzet vanwege de klant binnen acht dagen na ontvangst van het eerste document dat deze voorwaarden meedeelt. Indien de handelsbetrekkingen worden voortgezet, kunnen zij niet worden betwist.

Artikel 2 Voorwerp

2.1. The Right Move levert consultancy diensten en strategische adviezen op het gebied van marketing, verkoop en communicatie. Deze diensten kunnen de vorm aannemen van internetdiensten of diensten op papier. The Right Move mag eveneens haar adviezen concretiseren via de verwezenlijking van allerhande elektronische communicatiedragers of uit communicatiedragers uit papier.

2.2. De aan The Right Move toevertrouwde taken zijn, in elk afzonderlijk geval, in detail omschreven in de Bestelbon.

Artikel 3 Offertes en prijsopgaves

3.1. De offertes en prijsopgaves van The Right Move zijn louter indicatief. De geldigheidsduur bedraagt behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding 30 dagen.

3.2. De in de offertes, prijsopgaves en/of bestelbonnen vermelde prijzen zijn de op de dag van de offerte van kracht zijnde prijzen, en dit zonder BTW.

3.3. De offertes en prijsopgaves van The Right Move worden op basis van de door de klant geleverde informatie opgemaakt. Wijzigingen aan deze informatie houdt een herziening van de prijs in.

Artikel 4 Termijnen

4.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de bestelbon, worden de bepalingen betreffende de termijnen ter indicatie gegeven.

4.2. De afgesproken termijnen worden verlengd met de eventuele vertraging van de klant bij de verstrekking van de noodzakelijke gegevens voor de vervulling van de Diensten, dan wel bij de betaling van de haar door The Right Move gestuurde facturen.

4.3. Vertraging bij de levering van de Diensten, en desgevallend in de levering van gevraagde instrumenten, documenten of inlichtingen door de klant, kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de onderhavige overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

4.4. Indien gespreide prestaties zijn voorzien, moet elke prestatie als een afzonderlijke overeenkomst worden beschouwd, zodat gebeurtenissen die een bepaalde prestatie betreffen, geen gevolgen hebben voor een latere prestatie.

Artikel 5 Bestellingen

5.1. Voor elke bijkomende bestelling wordt een schriftelijke opdracht van de klant of een bevestiging van de bestelling door The Right Move gegeven.

5.2. De opzegging van de bestelling door de klant moet gebeuren via schriftelijke kennisgeving aan The Right Move.

5.3. De opzegging van de bestelling, ongeacht de reden ervan, geeft in ieder geval recht op betaling van de volledige voorziene vergoeding, onverminderd het recht van The Right Move op volledige schadevergoeding voor alle eventuele schade.

5.4. Dit artikel geldt voor alle opzeggingen, zowel vóór of tijdens de vervulling van de Dienst(en) die vallen onder de opgezegde bestelling.

Artikel 6 Klachten en verantwoordelijkheden

6.1. Om geldig te zijn moeten de klachten van de klant per aangetekende brief worden meegedeeld binnen acht dagen na de levering van de Diensten, en desgevallend, de levering van de goederen.

6.2. Gebrek aan betwisting volgens de bovengenoemde regels, betekent voor de klant de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het geleverde product, van de geleverde Dienst en de factuur.

6.3. De aansprakelijkheid van The Right Move beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de levering, en kan niet leiden tot schadevergoeding, in het bijzonder op grond van de wettelijke bepalingen die de klant moet naleven.

Artikel 7 Betalingsvoor-waarden

7.1. De door The Right Move gefactureerde honoraria en kosten voor de gepresteerde Diensten en, desgevallend, de aan de klant geleverde instrumenten, documenten of informatie worden vastgesteld aan de hand van enerzijds de geïnvesteerde tijd en anderzijds diverse kosten die door The Right Move zijn gemaakt om voor de goede uitvoering van de in de Bestelbon omschreven Diensten te zorgen.

7.2. De kosten en honoraria worden maandelijks gefactureerd en zijn betaalbaar binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur.

7.3. Bij de ondertekening van de overeenkomst is echter als provisie een voorschot van 30 % van het totale op de Bestelbon vermelde budget verschuldigd.

7.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding vanwege The Right Move, moet de klant indien hij op de vervaldatum niet, geheel of gedeeltelijk, heeft betaald van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het volledige bedrag van de factuur betalen, verhoogd met de vertragingsrente en een forfaitaire schadevergoeding, zoals berekend overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

7.5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding moeten de voorschotten op de kosten die verband houden met de tussenkomst van onderaannemers en/of leveranciers door de klant worden betaald binnen 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van deze kosten door de klant binnen deze termijn, behoudt The Right Move zich het recht voor om, zonder dat hem op grond van de Overeenkomst een niet-nakoming kan worden ten laste gelegd, zich niet te engageren bij onderaannemer(s) en/of leverancier(s).

7.6. Bij niet-betaling op de vervaldag van schulden van de klant tegenover The Right Move, worden alle andere vorderingen tegenover de klant opeisbaar.

Artikel 8 Waarborgen

8.1. Onverminderd de contractueel voorziene modaliteiten van betaling en overeenkomstig deze Voorwaarden kan de verslechtering van het krediet van de klant rechtvaardigen dat waarborgen worden geëist of dat moet worden betaald vóór de uitvoering van de bestellingen.

8.2. De klant vrijwaart The Right Move van alle aanspraken van derden in verband met de werken, documenten, informatie of elementen die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn overgemaakt.

Artikel 9 Relaties met de leveranciers en partners

9.1. De tussenkomst van onderaannemers en/of leveranciers zal vooraf door The Right Move aan de klant worden voorgelegd, behoudens de tussenkomsten die de klant bij de ondertekening van de overeenkomst heeft aanvaard en de tussenkomsten in verband met werkingskosten.

9.2. De goedkeuring door de klant van de tussenkomst volgens de vermelde modaliteiten en voorwaarden machtigt The Right Move om met deze onderaannemers en/of leveranciers overeenkomsten te sluiten volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden.

9.3. Behoudens het geval waarin de klant The Right Move uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven rechtstreeks met een bepaalde onderaannemer of leverancier te willen werken, neemt The Right Move de keuze van de onderaannemers en/of leveranciers op zich. In een dergelijk geval is The Right Move echter gerechtigd om alle in het kader van een door de klant goedgekeurde tussenkomst aanvaarde contractuele voorwaarden, alsook de wijziging, niet-toepassing of nietigverklaring door de onderaannemers en/of leveranciers, aan de klant tegen te werpen.

9.4. De klant kan te allen tijde op verzoek de algemene voorwaarden van de onderaannemers en de leveranciers van The Right Move opvragen.

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

10.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 en de bijzondere bepalingen op de Bestelbon, kan de Overeenkomst van rechtswege worden beëindigd per aangetekende brief met ontvangstbewijs, zonder schadevergoeding en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen en volgens de volgende modaliteiten:

 • Onmiddellijk, bij zware fout, bedrog of geweld door één van de Partijen;
 • Bij een wezenlijke of herhaalde schending van de Overeenkomst door één van de Partijen (hierna: de „in gebreke blijvende Partij”) die elke verdere samenwerking onmogelijk maakt, of, indien het een niet-nakoming betreft die kan worden verholpen, indien deze niet is verholpen of er geen einde aan gesteld is binnen 15 dagen na ontvangst van een brief met ontvangstbevestiging waarin de niet-nakoming wordt omschreven en de in gebreke blijvende Partij wordt verzocht om deze te verhelpen of er een eind aan te stellen. Gelden met name als een wezenlijke niet-nakoming van de Overeenkomst, niet-betaling van de facturen volgens de in artikel 6 bepaalde voorwaarden (betalingsvoorwaarden), een ernstige tekortkoming aan één van de verbintenissen op grond van artikel 12 (modaliteiten van uitvoering), of een nakoming van de verbintenissen op grond van de artikelen 11 (intellectuele rechten) en 14 (vertrouwelijkheid) van deze Voorwaarden;
 • Insolventie (niet-betaling, wankelen van het krediet, ernstige financiële moeilijkheden, ontbinding en liquidatie, faillissement) van één van de Partijen.

10.2. In geval van opzeg, verbindt de klant zich, tijdens de opzegperiode, ertoe om te goeder trouw te blijven samenwerken tot de datum waarop de overeenkomst afloopt, en – voor zover nodig – na afloop ervan alle openstaande facturen volledig en tijdig te betalen en alle verbintenissen op grond van de Overeenkomst na te leven en naar behoren uit te voeren. Bij de beëindiging van de Overeenkomst moeten beide Partijen aan de andere al het materiaal en alle informatie die deze toebehoren teruggeven.

Artikel 11 Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

11.1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke andersluidende bepaling, is The Right Move eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij de uitvoering van de Diensten. Desgevallend zal in een afzonderlijke overeenkomst een gebruikslicentie of een overdracht van rechten opgesteld worden, waarin een afzonderlijke vergoeding ten gunste van The Right Move zal worden vastgelegd.

11.2. De klant kan geen enkel recht doen gelden op de computerprogramma’s en de gegevensbestanden die door The Right Move worden gebruikt in het kader van de levering van de Diensten, behoudens indien zij zijn ontwikkeld op verzoek van de klant en er aan die laatste in een afzonderlijke overeenkomst een gebruikslicentie of een overdracht van rechten is verleend.

Artikel 12 Modaliteiten van uitvoering

12.1. De klant verbindt zich ertoe om aan The Right Move al het materiaal en alle documentatie ter beschikking te stellen die nuttig of nodig zijn voor de vervulling van de Diensten, alsook alle middelen die nodig zijn om haar verbintenissen op grond van de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, namelijk:

 • door haar duidelijke instructies te geven aangaande de doelstellingen en de eventuele prioriteiten;
 • door haar tijdig de nodige informatie voor de goede uitvoering van de Diensten te verschaffen;
 • door aan The Right Move zijn marketingplan, alsook alle andere informatie en documenten die relevant zijn in verband met de commerciële strategie van de klant ter beschikking te stellen;
 • door te goeder trouw samen te werken bij de uitvoering van de Overeenkomst;
 • door de verplichtingen van de autoriteiten en de bevoegde beroepsverenigingen na te leven, alsook de regels betreffende de mededinging en de andere wettelijke bepalingen en aanbevelingen;
 • door binnen de gestelde termijnen de in artikel 3 vermelde honoraria en de kosten te betalen.

12.2. Het geheel van documenten, met inbegrip van desgevallend de documenten en het materiaal dat door The Right Move aan de klant ter beschikking is gesteld, zijn en blijven de exclusieve eigendom van The Right Move en moeten haar op eerste verzoek worden teruggegeven, zonder dat de klant terzake enige vorm van schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 13 Opschorting van de verbintenissen van The Right Move

13.1. Bij niet-nakoming door de klant van zijn verbintenissen uit artikel 9 (uitvoeringsmodaliteiten) of bij gebreke van betaling van de facturen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 (betalingsvoorwaarden), kan The Right Move de uitvoering van haar verbintenissen opschorten, zonder dat deze opschorting aanleiding kan geven tot ontbinding van de Overeenkomst.

13.2. Bovendien kan The Right Move, indien de in artikel 13.1 vermelde niet-uitvoering volledig of gedeeltelijk blijft voortduren gedurende een termijn van 60 dagen na de ingebrekestelling,  de Overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen ten aanzien van de klant.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid

14.1. The Right Move behandelt de informatie die wordt doorgegeven met het oog op de uitvoering van de haar opgedragen taken op vertrouwelijke wijze.

14.2. The Right Move zal noch gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, noch na afloop ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vertrouwelijke informatie in verband met de activiteiten van de klant, zijn commerciële strategie, ondernemingsplannen, klanten of verbonden ondernemingen, waarvan hij kennis krijgt gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, aan derden meedelen, verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst.

14.3. Hetzelfde geldt voor de financiële voorwaarden van de Overeenkomst, de betrekkingen met derden en de informatie op grond van studies en enquêtes. Geldt eveneens als vertrouwelijke informatie, de informatie waarvan de partijen redelijkerwijze kunnen uitgaan dat ze vertrouwelijk is, alsook informatie waarvan een Partij uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij vertrouwelijk is. De Partijen komen in de mate van het mogelijke overeen om uitdrukkelijk het vertrouwelijke karakter van de informatie aan de andere Partij te vermelden.

14.4. The Right Move verbindt zich met name ertoe om wat volgt vertrouwelijk te behandelen: alle informatie in verband met de marketing, de verkopen, de resultaten van de acties en de statistieken in verband met de activiteiten van de klant die de klant hem heeft meegedeeld.

14.5. The Right Move legt haar medewerkers, onderaannemers en leveranciers dezelfde geheimhoudingsplicht op.

14.6. De volgende informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd:

 • tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de hoedanigheid van de klant van The Right Move;
 • de informatie die reeds openbaar was gemaakt op het tijdstip waarop zij werd meegedeeld;
 • de van een externe bron afkomstige informatie;
 • de informatie die zelfstandig werden verkregen;
 • de krachtens een administratieve of gerechtelijke beslissing meegedeelde informatie.

14.7. De Partijen komen overeen dat het toegelaten is om de inhoud van de Overeenkomst, de campagnes, strategieën en financiële voorwaarden aan externe consultants mee te delen, voor zover:

 • de mededeling van vertrouwelijke informatie beperkt blijft tot de specifieke doelstelling waarvoor de externe consultant werd aangeworven;
 • dezelfde geheimhoudingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst worden eveneens tegenwerpelijk worden gemaakt aan de externe consultants.

14.8. De klant erkent dat niets in de Overeenkomst het recht van The Right Move beperkt om, indien zij dat nuttig acht gedurende de looptijd van de Overeenkomst, de algemene informatie inzake marketing, verkoop en communicatie die zij zelf heeft verkregen te gebruiken.

14.9. Deze verbintenis is geldig zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als gedurende 3 jaar na de beëindiging ervan.

Artikel 15 Overdracht

De rechten en verbintenissen op grond van deze Voorwaarden of de met The Right Move gesloten overeenkomst mogen behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van The Right Move niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 16 Niet-afwervingsbeding

16.1. De partijen onthouden zich er wederzijds van, direct of indirect, via een derde en onder welke status dan ook, voorstellen te doen die verband houden met de aanwerving van een interne werknemer of van een directe onderaannemer van de tegenpartij. Deze verbintenis is van toepassing op het Belgische grondgebied gedurende de gehele duur van de samenwerking tussen de partijen en achtereenvolgens gedurende drie jaar na het einde van deze samenwerking.

16.2. Als “afwerving” wordt beschouwd: het feit dat een werkgever een werknemer ertoe aanzet de baan (of banen) die hij/zij bekleedt, te verlaten, waarbij het initiatief voor het eerste contact wordt genomen door de werkgever of door een derde die daartoe door hem/haar is gemandateerd om de werknemer aan te trekken.

16.3. Bij niet-naleving van deze clausule betaalt de andere partij een forfaitaire som gelijk aan twaalf maanden van het nieuw brutosalaris van de weggelokte werknemer. Dit doet bovendien ook geen afbreuk aan het recht van The Right Move om betaling te vorderen van aanvullende bedragen om de werkelijke geleden schade te bekomen.

Artikel 17 Onafhankelijkheid van de bepalingen

17.1. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig is of in is strijd met een dwingende bepaling van openbare orde, heeft deze nietigheid of strijdigheid geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst, of op de overeenkomst in zijn geheel.

17.2. The Right Move verbindt zich ertoe om al het nodige in het werk te stellen om de nietige bepaling of de bepaling die in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde te vervangen door een bepaling met binnen de economische, juridische en commerciële perken hetzelfde resultaat als de nietige bepaling of de bepaling die in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

18.2. De hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor geschillen betreffende deze Voorwaarden.

18.3. Alle eventuele geschillen betreffende de overeenkomst moeten eerst en voor zover mogelijk minnelijk worden geregeld.